Arbeidsdeskundigen & Gerechtelijke deskundigen

Klachtenregeling

Deze klachtenregeling omvat de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over de gedragingen van Artoos Van der Ham Raijmakers B.V..

 

1 Doel van de regeling

1.   Met deze klachtenregeling worden de volgende doelen nagestreefd:
a.   de kwaliteit van de diensten van Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. vergroten;
b.   de positie van de opdrachtgever en de klant inzake de dienstverlening verbeteren;
c.   klant zich gehoord en serieus genomen voelt in zijn klachten uiting.
2.   Daarnaast heeft de regeling een duidelijk intern gericht doel, namelijk tot gewenste of   noodzakelijke gedragswijzigingen van een ieder die werkzaamheden verricht voor Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. te komen.
Ongeacht of hij of zij eigenaar is van Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. of ingehuurd is.
3.   Deze doelen worden gerealiseerd door een kwalitatief goede behandeling van ingediende klachten en de terugkoppeling van informatie hierover aan betrokkenen.

 

2 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities:
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.   Artoos Van der Ham Raijmakers B.V.: arbeidsdeskundig expertisebureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 11070848.
b.   Klacht: iedere uiting van ongenoegen door de klant waarop deze kennelijk een reactie verwacht, over een gedraging, handeling of nalaten door of bevoegd handelend namens Artoos Van der Ham Raijmakers B.V..
c.   Medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. ongeacht of hij of zij eigenaar is van Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. of is ingehuurd.
d.   Ontvanger: een medewerker van Artoos Van der Ham Raijmakers B.V., die de klacht in ontvangst neemt.
e.   Klager: degene die een klacht indient.
f.    Beklaagde: degene op wie de klacht betrekking heeft.
g.   SRA: Stichting Register Arbeidsdeskundigen.

 

Artikel 2. Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA)
Een klacht met betrekking tot het arbeidsdeskundig handelen van een voor Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. werkzame en bij de SRA geregistreerde arbeidsdeskundige kan door klager desgewenst bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen worden ingediend.

 

Artikel 3. Behoorlijke behandeling
Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

 

3 De behandeling van klachten

Artikel 1. Indienen van een klacht
1.   De klager dient een klacht schriftelijk en ondertekend in bij Artoos Van der Ham Raijmakers B.V.
2.   De klacht bevat:
a.   De naam en het adres van de klager en eventueel diens wettelijke vertegenwoordiger;
b.   De dagtekening;
c.   Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
d.   De klacht is in de Nederlandse taal opgesteld.
3.   Van een mondeling ingediende klacht wordt geen aantekening gemaakt.
4.   Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. neemt een schriftelijke klacht niet in behandeling, wanneer deze niet voldoet aan lid 3.1.1 en 3.1.2. De klager wordt van de onvolkomenheid binnen een week op de hoogte gesteld. Binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid dient de klager deze aan te vullen. Aanvulling na deze periode leidt tot niet behandelen van de klacht.

 

Artikel 2. Interventie
1.   Zodra Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. naar tevredenheid van de klager aan diens klacht is tegemoet gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht.
2.   Aan de klager wordt op diens verzoek schriftelijk medegedeeld dat Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
3.   In aansluiting op het tweede lid: Indien de klager dan toch niet tevreden blijkt over de afhandeling van zijn/haar klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld. Voor deze situatie geldt een reactietermijn van de klager van een week.

 

Artikel 3. Ontvangstbevestiging
1.   Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 8 werkdagen.
2.   Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a.   de afhandelingstermijn;
b.   de contactpersoon;
c.   de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3.   Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

 

Artikel 4. Onpartijdige klachtafhandeling
De behandeling van de klacht geschiedt door één van de eigenaren van Artoos Van der Ham Raijmakers B.V., niet zijnde de persoon op wie de klacht betrekking heeft.  

 

Artikel 5. Niet verplicht in behandeling nemen
1.   Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. neemt een klacht niet in behandeling, indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:
a.   waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is
behandeld;
b.   die langer dan vier weken vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c.   die voor het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie of bij de SRA onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
d.   zolang ter zake van dezelfde klacht een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2.   Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 6. Toezendingsplicht beklaagde
Aan de beklaagde, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij behorende stukken meegezonden.

 

Artikel 7. Hoorplicht
1.   De klager en de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2.   Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3.   Van het horen wordt een verslag gemaakt.
4.   Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

 

Artikel 8. Afhandelingstermijn
1.   De totale klachtenprocedure duurt niet langer dan zes weken.
2.   Wordt het onderzoek vertraagd, dan worden de klager en de beklaagde hierover door de klachtbehandelaar geïnformeerd, waarbij de reden van de vertraging wordt aangegeven. Daarbij wordt tevens aangegeven welke extra tijd nodig geacht wordt.

 

Artikel 9. Afhandeling
1.   De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar het onderzoek van de klacht alsmede van de eventuele conclusies die Artoos, Van der Ham Raijmakers daaraan verbindt.
2.   Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van of namens Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

 

Contactgegevens
Artoos Van der Ham Raijmakers B.V.
P.L. Van der Ham (eigenaar)
D.J.E.M. Raijmakers (eigenaar)
Postbus 112
5060 AC Oisterwijk
Telefoonnummer : 013-2047100
Email : info@avrexpertise.nl   

Internet : www.avrexpertise.nl