Arbeidsdeskundigen & Gerechtelijke deskundigen

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Artoos Van der Ham Raijmakers B.V.
KvK: 11070848
Postbus 112, 5060 AC Oisterwijk
e-mail: info@avrexpertise.nl

 

Functionarissen gegevens beschermer: eigenaren Artoos Van der Ham Raijmakers B.V.: P.L. Van der Ham en D.J.E.M. Raijmakers

 

Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Artoos Van der Ham Raijmakers  B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Sociale gegevens (indien relevant)
 • Belastbaarheidsgegevens opgesteld door of namens de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij (in het kader van de AOV/ letselschade)
 • Financiële gegevens

 

Doeleinden

Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage, re-integratie);
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Om in contact te komen met een klant/ belangenbehartiger van de opdrachtgever;
 • Om dubbele uitvraag van klantgegevens te voorkomen;
 • Om het belang van de verzekeringsnemer (in het kader van de AOV-verzekering) en de verzekeringsmaatschappij te kunnen behartigen bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid en bij het zo goed mogelijk kunnen begeleiden van een verzekerde bij zijn/ haar re-integratie;
 • De bescherming van haar financiële belangen;

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden informatie uitwisselen, zoals met opdrachtgevers, verzekerden/ belangenbehartigers, verzekeringsmaatschappijen en door verzekeringsmaatschappijen ingezette providers in het kader van re-integratie van verzekerden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Artoos Van der Ham  Raijmakers B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Artoos Van der Ham  Raijmakers B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

Ook kunt u Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Artoos Van der Ham Raijmakers B.V.
t.a.v. P.L. Van der Ham of D.J.E.M. Raijmakers
Postbus 112
5060 AC Oisterwijk

Per e-mail: info@avrexpertise.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Artoos Van der Ham Raijmakers B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-06-2021.

Artoos Van der Ham Raijmakers B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.