Arbeidsdeskundigen & Gerechtelijke deskundigen

Letselschade

Artoos Van der Ham Raijmakers treedt veelvuldig op in (complexe) letselschadezaken. In letselschadezaken spelen zakelijke belangen en emoties een grote rol. Partijen of rechters hebben vaak behoefte aan een deskundig en onafhankelijk oordeel over schadecomponenten als huishoudelijke hulp en verlies aan verdienvermogen. Artoos Van der Ham Raijmakers is in staat om in deze complexe materie met respect voor ieders standpunt tot een objectieve beoordeling te komen, waar partijen mee verder kunnen.

 

Zelfstandig ondernemers

Bij zelfstandig ondernemers kunnen de gevolgen van letsel zo mogelijk nog ingrijpender zijn dan bij werknemers. Artoos Van der Ham Raijmakers brengt het bedrijf, de werkzaamheden en de financiële situatie uitgebreid in kaart. Er vindt een uitgebreide analyse van de knelpunten plaats. Tevens wordt advies verstrekt over de re-integratiemogelijkheden en de te nemen maatregelen om de schade te beperken en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Vervolgens kan als casemanager de re-integratie van de zelfstandige binnen zijn of haar bedrijf worden ondersteund en bevorderd.

Daarnaast verricht Artoos Van der Ham Raijmakers onderzoek naar de hypothetische situatie zonder ongeval, inclusief een bedrijfseconomische analyse. Hoe zou het bedrijf zich zonder ongeval ontwikkeld hebben, wat zijn de relevante branche- en marktfactoren? Op deze vragen kunt u een helder en goed onderbouwd antwoord verwachten.

 

 

Behoefte aan huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid

Regelmatig krijgen wij de vraag van partijen of de rechtbank wat de behoefte aan huishoudelijke hulp is. Zeker met de terugtredende overheid zal deze vraag in de letselschade alleen maar vaker gaan voorkomen. Na een uitgebreide inventarisatie tijdens een huisbezoek vindt een zorgvuldige beoordeling plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van het bekende GITHA-systeem. Daarbij wordt steeds aandacht besteed aan praktische oplossingen en hulpmiddelen.

 

Hypothetische carrière

Een ongeval breekt een carrière of opleiding ineens af. Belangrijk is om goed te onderzoeken hoe de loopbaan geweest zou zijn zonder letsel. Relevante aspecten als opleiding, arbeidsverleden en visie van betrokkene vormen daarbij de basis en worden uitgebreid in kaart gebracht. Aansluitend vindt nader onderzoek plaats bij de school of (ex-)werkgever en/of naar statistische gegevens en financiële gegevens. Dit alles samen moet leiden tot het meest waarschijnlijke scenario.

 

Passende arbeid

In veel gevallen wordt ook onderzoek gevraagd naar de resterende arbeidsmogelijkheden van het slachtoffer. Het gaat daarbij om passende arbeid, de reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt inclusief de restverdiencapaciteit.